Return homepage

                       
                     Definitie Kwaliteitssysteem  

Een Kwaliteitssysteem is de organisatorische struktuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.(bron: NRV / ISO-NEN).

Deze definitie geeft aan dat om kwaliteitszorg te kunnen verlenen er samenhang moet zijn tussen verschillende aandachtsgebieden. In een kwaliteitssysteem zijn alle elementen die hoogwaardige zorg van een behandeling garanderen dan ook op elkaar afgestemd. 
 

Voorgeschiedenis
Neuromodulatie kennen wij als medici vooral sedert de publikatie van Norman Shealy in Neurosurgery (1968). Ondanks de ook in Nederland bewezen goede klinische effekten, werd deze behandeling tot in de negentiger jaren niet vergoed en moesten medisch specialisten vaak voor iedere patiënt om vergoeding vragen bij de verzekeraar. Dat resulteerde in onacceptabele wachttijden daar ook verzekeraars niet mochten vergoeden buiten wat formeel erkend was in het verstrekkingenpakket. Opname van Neuromodulatie in het verstrekkingenpakket op basis van "wat gebruikelijk was" onder beroepsbeoefenaren (Ziekenfondswet) kon vanwege de grote materiaalkosten niet.


Kwaliteitssysteem Neuromodulatie
Op basis van twee Beleidsdocumenten werd in december 1993 de Werkgroep Neuromodulatie opgericht (zie onder publikaties 2005 - The Development of a Quality System for Neuromodulation in The Netherlands. Neuromodulation, Vol.8, pp28-35 - op aanvraag te verkrijgen via info@slkn.nl). Op initiatief van beroepsbeoefenaren werd in 1994 niet vergeefs een beroep gedaan op de ZiekenfondsRaad (tegenwoordig het CVZ). Het initiatief om op basis van een kwaliteitssysteem Neuromodulatie opgenomen te krijgen kwam vanuit de beroepsgroep en werd door CVZ ondersteunt als belangrijke voorwaarde tot erkenning. Het Ministerie van VWS heeft bij de tot standkoming van het Kwaliteitssysteem een grote rol gespeeld. Immers: de gemeenschap was bereid tot bekostiging maar diende op basis van objectieve criteria in staat te zijn de kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen.

Het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA - Erasmus Universiteit) voerde in opdracht van CVZ een Haalbaarheidsstudie uit die in 1996 gereed kwam. Deze studie leverde als belangrijkste resultaat het advies dat door middel van een studie en op basis van een kwaliteitssysteem Neuromodulatie erkend kon gaan worden als behandeling. In 1999 startte de Studie Neuromodulatie waarvan het verslag beschikbaar is onder Publikaties.  

Het resultaat 
In 2002 is voor zowel Chronische Pijn als Spasticiteit er een positief advies vanuit de Projektgroep Neuromodulatie om tot erkenning van de behandeling te komen. Het Kwaliteitssysteem ziet er dan schematisch als volgt uit:


 De Studie Neuromodulatie levert in 2002 een aantal belangrijke adviezen van het iMTA op:
 

1.

  • het kwaliteitssysteem is voldoende basis voor het leveren van kwaliteit van zorg onder   voorwaarde dat de door de beroepsgroep zelf overeengekomen normen gevolgd worden.
  • de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem (o.a. betrekken B-Neuromodulatie centra) zal beschermd worden in het kader van de Wet bijzondere medische voorzieningen-Wbmv).
  • een op te richten stichting zal de rol van de projektgroep Neuromodulatie (Erasmus Universiteit) dienen te kunnen overnemen: werd de SLKN.
  • kwaliteitsindikatoren dienen te worden vervolgd om de kwaliteit van de behandeling te kunnen vervolgen.

Wet bijzondere Medische voorzieningen (Wbmv)
Na gereedkomen van de studie duurde het tot december 2003 voordat er financiele steun kwam van de Overheid om de inmiddels opgerichte SLKN te kunnen laten funktioneren. Tot vroeg 2004 konden geen afspraken worden gemaakt met instituten om het kwaliteitssysteem te laten funktioneren. Dit heeft tot enorme vertraging geleid na gereedkomen van de studie in 2002. Gedurende de Wbmv periode die officieel eindigde in januari 2005, werden de B-Neuromodulatie centra toegelaten tot het kwaliteitssysteem en het landelijk netwerk. Dit zijn centra die niet deelnamen aan de studie Neuromodulatie, vaak wel al ervaring hadden en nu in staat werden gesteld samen met een A-centrum de erkenning tot A-Neuromodulatie centrum te behalen door dezelfde leercurve door te maken die de A-centra hadden gemaakt tijdens de studie. 

In de Wbmv fase werd de verfijningsfase van het kwaliteitssysteem ter hand genomen door het Nederlands Instuut voor de gezondheidszorg (NIVEL). Deze fase werd in 2006 afgesloten met de erkenning de SLKN Neuromodulatie centra. Het medisch handelen werd steeds gekenmerkt door het naleven van de door de beroepsgroep zelf overeengekomen normen ten tijde van de Studie Neuromodulatie.

Anno 2008 zal de volgende fase in de ontwikkeling van het Kwaliteitssysteem zijn intrede doen, "Validatie en Beheer". Gedurende dit projekt zal periodiek verslag worden gedaan.

 


   

                        

contact